ALGEMENE VOORWAARDEN - AFFAIRE D’EAU

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, 3 mei 2007 onder dossiernummer 33250959 – btw nr. NL195843460B01

Artikel 1 - algemeen

 

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Affaire d'Eau: gevestigd Haarlemmerdijk 150 te Amsterdam.
 • Koper: iedere derde met wie Affaire d'Eau een overeenkomst aangaat, dan wel wie Affaire d'Eau een aanbieding doet.
 • Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Affaire d'Eau en Koper tot stand komt- in de winkel, via de internetsite of telefonisch - elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst.
 • De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Affaire d'Eau en Koper ter zake.
 • Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zijn schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.
 • De door Koper gehanteerde algemene en/of bijzondere voorwaarden zullen nimmer van toepassing zijn, tenzij Affaire d'Eau de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
 • Affaire d'Eau behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 • Door het gebruik van de internetsite van Affaire d'Eau en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 • Affaire d'Eau is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

 

 

Artikel 2 - offertes en aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

 

 • Alle offertes en aanbiedingen van Affaire d’Eau, zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • Affaire d'Eau kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele verzendkosten en/of verzekeringskosten worden apart vermeld in aanbieding of factuur indien van toepassing.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Affaire d'Eau daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Affaire d'Eau anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Affaire d'Eau niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 • Alle opgaven van Affaire d'Eau van getallen, maten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details afwijken van de getoonde foto's. Affaire d'Eau kan er echter niet voor verantwoordelijk worden gehouden dat er verschillen kunnen optreden tussen het geleverde product en de afbeeldingen van het product op de website. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en gedaan. Affaire d'Eau garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn schadevergoedingen en/of ontbinding.
 • Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiele Koper tot het doen van een aanbod. Affaire d'Eau is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aankoop door de potentiele Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Een aankoop van de potentiele Koper als genoemd in artikel 2.7 wordt geacht te worden gedaan in een van de volgende omstandigheden:
 • de potentiele Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (bestelformulier) aan Affaire d'Eau via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Affaire d'Eau ontvangen.
 • de potentiele Koper heeft een orderbevestiging bij Affaire d'Eau ondertekend ten behoeve van een bestelling van een product.
 • de potentiele Koper heeft een aanbetaling gedaan per pin, a contant of per overboeking gebaseerd op een bon of een factuur van Affaire d'Eau.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging, een bon of een factuur aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite of via de e-mail is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Affaire d'Eau herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Affaire d'Eau dit binnen tien dagen na de bestelling mededelen.

 

 1. Koper en Affaire d'Eau komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken            van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.10 en 2.11 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Affaire d'Eau gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Uitgegeven Tegoedbonnen of uitgeschreven cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten, slechts tegen goederen. Voor Tegoedbonnen en Cadeaubonnen geldt een geldigheidsduur van 12 maanden na uitgifte van de bon.

 

Artikel 3 - contractsduur, leveringstermijnen, prijzen

 

 • De door Affaire d'Eau gehanteerde prijzen zijn (indien niet anders vermeld) inclusief BTW en gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de totstandkoming van de overeenkomt gelden kosten factoren, zoals uitvoer- en invoerrechten, transportkosten, assurantiekosten, heffingen en belastingen en de koers van buitenlandse valuta alsmede prijsverhoging van leveranciers.
 • Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, een of meer kostenfactoren een wijziging ondergaan, is Affaire d'Eau gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.
 • Indien Affaire d'Eau bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Affaire d'Eau onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 • Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
 • Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Affaire d'Eau toekomende bevoegdheid of een op Affaire d'Eau rustende verplichting ingevolge de wet;
 • Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 • Tenzij anders overeengekomen en bij aankoop in winkel geschiedt aflevering af bedrijf van Affaire d'Eau. Voor aankopen per internet vindt levering aan huis plaats conform gemaakte afspraak over wijze van transport en de kosten hiervan die te allen tijde voor Koper zijn, tenzij anders overeengekomen. Mits anders overeengekomen bij bestelling garandeert Affaire D'eau het artikel te leveren binnen 30 dagen na totstandkoming van de order. Indien Affaire d'Eau niet voldoet aan deze voorwaarde is Koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 • Op het moment van (af)levering gaat het risico ter zake de afgeleverde zaken over op Koper.
 • Affaire d'Eau is steeds gerechtigd alvorens te leveren of hiermee voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van Koper te vorderen.
 • Goederen die besteld worden per internet en voorradig zijn, worden in principe binnen drie werkdagen na ontvangst van het volledige bedrag verzonden conform de overeengekomen transportwijze.
 • Affaire d'Eau kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 • Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient Affaire d'Eau de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaart uitgevers aan de laatste van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
 • Bij levering naar het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

Artikel 4 - aanvaarding en reclame

 

 • De keuring en controle van de geleverde zaken dient Koper terstond na ontvangst te verrichten. Affaire d'Eau kan keuring van de zaken verlangen alvorens tot verzending of bewerking van zaken over te gaan.
 • Reclames omtrent eventuele manco's, beschadigingen, afwijkingen van specificaties of kwaliteit moeten op een deugdelijke manier door Koper worden aangetoond binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen wanneer het gaat om goederen die per internet zijn besteld. Wanneer het gaat om producten aangekocht in de winkel accepteert Affaire d'Eau geen reclames op beschadiging van het artikel.
 • Affaire d'Eau accepteert geen reclames op producten of partijen welke zijn aangebroken of welke geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt.
 • Indien sprake is van gebreken of defecten, welke bij de controle bij aflevering niet direct konden worden geconstateerd, dient Koper binnen 30 werkdagen na constatering, dan wel binnen 30 werkdagen nadat Koper deze gebreken redelijkerwijs had kunnen constateren, bij Affaire d'Eau te reclameren.
 • Indien Koper niet in overeenstemming met het bepaalde in het voorgaande reclameert of indien hij reclameert na een periode van 1 jaar na aflevering kan Koper geen recht doen gelden op herstel of vervanging van het artikel en is Koper gehouden aan het betalen van de volledige prijs en heeft geen recht op restitutie.
 • Affaire d'Eau verzendt artikelen indien gewenst verzekerd. Indien klant het artikel onverzekerd laat op sturen accepteert Affaire d'Eau geen reclames van artikelen die beschadigd arriveren. Verzending geschiedt op eigen risico van Koper tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien reclame gegrond is, zal Affaire d'Eau het artikel – indien mogelijk en voorradig – vervangen. Indien het artikel uit de collectie is zal Affaire d'Eau Koper een Tegoedbon geven voor het bedrag dat met de aankoop gemoeid was. Een geldelijke restitutie behoort niet tot de mogelijkheden, tenzij van te voren uitdrukkelijk anders is overeengekomen met Koper. Tegoedbonnen zijn geldig voor de periode van 1 jaar vanaf datum afgifte. Bovenstaande geldt voor aankopen gedaan in de winkel en aankopen via internet of telefonische bestellingen.
 • Onverminderd het voorgaande is de reclame nimmer gegrond, indien de gebreken en/of defecten het gevolg zijn van:
 • Het niet naleven door Koper van door Affaire d'Eau verstrekte aanwijzingen en/of voorschriften.
 • Bouwkundige gebreken en of installatiefouten.
 • Nalatigheid van de Koper in het onderhoud van de geleverde zaken.
 • Beschadiging van geleverde zaken ten gevolge van ondeugdelijke installatie of chemische of biologische invloeden van buitenaf.
 • Normale slijtage van geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik.
 • Enige andere van buitenaf komende oorzaak.

 

Artikel 5 - betaling

 

 • Bij bestelling via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
 • iDEAL
 • Credit card (VISA, Mastercard, AMEX)
 • PayPal
 • Affaire d'Eau kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Dit zal kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 • Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden – waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiele Koper – is voldaan.
 • In het geval door Affaire d'Eau een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 • Ten laste van Koper komen alle (buiten)-gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Affaire d'Eau als gevolg van de niet nakoming door de Koper van deins (betalings-)verplichting heeft moeten maken.
 • In geval van niet tijdige betaling is Affaire d'Eau bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.

 

Artikel 6 - kwaliteit en tevredenheidsgarantie

 

 • Indien antieke artikelen worden geleverd aanvaardt Koper het feit dat oud dan wel historisch en/of antiek materiaal verborgen gebreken kan hebben welke samenhangen met het feit dat het artikel jarenlang een bepaalde functie heeft gehad waardoor defecten kunnen ontstaan die niet direct zichtbaar zijn. Deze gebreken kunnen niet leiden tot het ontbinden van de koopovereenkomst. In samenspraak met Affaire d'Eau kan per geval bekeken worden of er een alternatief voorradig is.
 • De Koper kan binnen 30 werkdagen na aflevering van het artikel zijn herroepingsrecht uitoefenen zonder boete en zonder opgaaf van redenen mits:
 • Het  geen artikel betreft dat speciaal voor de Koper is besteld op basis van een orderbevestiging en factuur of wanneer het om een produkt dat om hygienische redenen niet geretourneerd kan worden zoals badproducten en geur- en home fragrances.
 • Het artikel is gebruikt of verwerkt
 • Affaire d'Eau is nimmer aansprakelijk voor enige schade- diefstal of verlies daaronder begrepen – die bij terugzending aan de verpakking van het product ontstaat.
 • De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.
 • Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in artikel 6.2. gebruik heeft gemaakt, dan draagt Affaire d'Eau binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van de aankoopprijs zoals door de consument Koper aan Affaire d'Eau voldaan.

 

Artikel 7 - opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

 • Affaire d'Eau is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Affaire d'Eau ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Affaire d'Eau kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Affaire d'Eau gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Affaire d'Eau kan worden gevergd:
 • Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Affaire d'Eau gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Affaire d'Eau op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Affaire d'Eau de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Indien Affaire d'Eau op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Affaire d'Eau, zal Affaire d'Eau in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Affaire d'Eau is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Affaire d'Eau zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Affaire d'Eau genoemde termijn te voldoen, tenzij Affaire d'Eau anders aangeeft.
 • In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Affaire d'Eau vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Affaire d'Eau op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8 - overmacht

 

 • Affaire d'Eau is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Affaire d'Eau geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Affaire d'Eau niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Affaire d'Eau heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Affaire d'Eau zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • Affaire d'Eau kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Indien Affaire d'Eau ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Affaire d'Eau gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 9 - betaling en incassokosten

 

 • Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Affaire d'Eau aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Affaire d'Eau aangegeven. Affaire d'Eau is gerechtigd om periodiek te factureren. Voor aankopen in de winkel dient a contant te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 • Aankopen die per internet of telefonisch zijn gedaan door Wederpartij dienen vooraf door Koper volledig te worden voldaan, waarna de goederen door Affaire d'Eau zullen worden verstuurd conform de gemaakte afspraken over wijze van transport.
 • Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Wederpartij zonder dat enige in gebreke-stelling is vereist rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Affaire d'Eau heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 • Affaire d'Eau kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Affaire d'Eau kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 • Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Affaire d'Eau echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 10 - eigendomsvoorbehoud

 

 • Alle door Affaire d'Eau geleverde producten blijven de volledige en vrije eigendom van Affaire d'Eau, zolang niet alle opeisbare vorderingen van Affaire d'Eau op Koper volledig zijn voldaan.
 • Het is Koper verboden om zaken van Affaire d'Eau te bezwaren en/of tot zekerheid in eigendom aan een derde over te dragen zolang de Koper de eigendom nog niet verkregen heeft.
 • De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Affaire d'Eau veilig te stellen.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Affaire d'Eau daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Affaire d'Eau ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Affaire d'Eau gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Affaire d'Eau bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 • Voor het geval Affaire d'Eau zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Affaire d'Eau en door Affaire d'Eau aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Affaire d'Eau zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 • In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Koper, stillegging van liquidatie van het bedrijf van Koper, dan wel – indien Koper een natuurlijke persoon is – onder curatele stelling van Koper, zullen alle overeenkomsten met Koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Affaire d'Eau Koper binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Affaire d'Eau zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Affaire d'Eau verder toekomende rechten.
 • In elk van de in leden 1 en 2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Affaire d'Eau op Koper onmiddellijk opeisbaar, is Koper gehouden tot onmiddellijke teruggave van onbetaald gebleven zaken en Affaire d'Eau het recht om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden, teneinde zaken in bezit te nemen.

 

Artikel 11 - aansprakelijkheid

 

 • Indien Affaire d'Eau aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Affaire d'Eau is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Affaire d'Eau is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • Affaire d'Eau is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Affaire d'Eau aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Affaire d'Eau toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Affaire d'Eau is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 • Indien Affaire d'Eau aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Affaire d'Eau beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van Affaire d'Eau is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

Artikel 12 - verjaringstermijn

 

 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Affaire d'Eau en de door Affaire d'Eau bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 • Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Affaire d'Eau van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 13 - risico overgang

 

 • Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 14 - vrijwaring

 

 • De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
 • Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 • In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Koper, stillegging van liquidatie van het bedrijf van Koper, dan wel – indien Koper een natuurlijke persoon is – onder curatele stelling van Koper, zullen alle overeenkomsten met Koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Affaire d'Eau Koper binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Affaire d'Eau zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Affaire d'Eau verder toekomende rechten.
 • In elk van de in leden 1 en 2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Affaire d'Eau op Koper onmiddellijk opeisbaar, is Koper gehouden tot onmiddellijke teruggave van onbetaald gebleven zaken en Affaire d'Eau het recht om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden, teneinde zaken in bezit te nemen.

 

Artikel 15 - rechtskeuzen en bevoegde rechter

 

 • Op de overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands en/of Europees recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 • Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de Wet dringend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat Affaire d'Eau het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Koper aanhangig te maken bij andere gerechtelijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.